Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Sweetboutique Webáruház Általános Szerződési Feltételek
 

A sweetboutique.hu weboldalra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek és a webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkozó

Általános Szerződéses Feltételek

1. Bevezető

(1) Jelen általános szerződéses feltételek (a
Feltételek”) a Balogh Zsanett e.v. 2314 Halásztelek, Dózsa György utca 13, adószáma 8433112341, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, www.sweetboutique.hu weboldal címen található webáruház (a továbbiakban: „Webshop”) használatára, a Webshopon keresztül történő vásárlás folyamatára és a Webshop egyéb szolgáltatásai igénybevételének feltételeire vonatkozó szabályokat, illetve a Webshopot használó és a Webshopon keresztül vásárlást lebonyolító személy jogait és kötelezettségeit rögzíti.

(2)A Webáruház tárhelyszolgáltatója a Unas Online Kft cégjegyzékszám: Cg. 08-09-015594; székhely: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.).

(3) A jelen Feltételek határozza meg a Szolgáltató, valamint a Webshopot használó természetes vagy nem természetes személy (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltató Webáruházban feltüntetett termékeinek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás (értékesítés) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között a vásárlás alapján keletkező jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket.

(4) A Vásárlók közül fogyasztónak kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2. § a) pont szerint meghatározott személyek minősülnek (továbbiakban: fogyasztó). A jelen Feltételek és a vonatkozó jogszabályok alapján a fogyasztókat megillető többlet jogok kizárólag a fogyasztónak is minősülő Vásárlókat illeti meg.

(5) A Szolgáltató elérhetőségei: e-mail: info@sweetboutique.hu telefonszám: 06204020825

2. Általános rendelkezések

(6) A Szolgáltató a
(https://www.sweetboutique.hu) on-line internetes rendszert (Webshop) létesített az általa forgalmazott termékek, különösen előrecsomagolt, tartós édességboxok és csomagok, valamint tortadekorációk adásvétele céljából.

(7)A Webshop a Szolgáltató által üzemeltett és meghatározott tartalommal rendelkező honlap, melyen a felhasználók tájékozódhatnak a Szolgáltatóról, a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól, azok áráról és egyéb díjairól, a Webshopba történő regisztrációról és a vásárlás menetéről.

(8) A Szolgáltató a Webshopban árult termékeinek bemutatását, az egyes termékekkel kapcsolatos kötelező és egyéb információkat (az összetevők listáját, köztük az allergénekre vonatkozó tájékoztatást) a Webshop honlapján, az egyes termékek leírásánál biztosítja. A Szolgáltató a Webshop honlapján biztosítja a Vásárlók részére a termékekről történő tájékoztatási lehetőséget, valamint a Webshopban feltüntetett termékei megrendelését, megvásárlását, többek között a Webshopban elérhető online fizetési felület segítségével.

(9) A Szolgáltató a Webshopban kizárólag olyan termékeket értékesít, melyek forgalmazására engedéllyel rendelkezik, és melyek az üzletében (2314 Halásztelek, Mária utca 2 továbbiakban: Üzlet) is elérhetők. Szolgáltató jelen pontban rögzítetteken túl nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az általa árult termékeknek csak forgalmazója, azokat (kifejezetten ekként megjelölt termékek kivételével) nem ő állítja elő és nem ő gyártja.

(10) A Webshopban 18. életévét be nem töltött személy nem vásárolhat, ennek biztosítására a megrendelés során, illetve a regisztrációkor a születési időpont megadása kötelező, melynek

valóságtartalmáért a Vásárló (regisztráló személy) tartozik felelősséggel.

(11) A Vásárló a termék Webshopban történő megrendelését megelőzően a regisztráció során (külön kattintással) fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen Feltételek rendelkezéseit. A regisztrációval, azaz a szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen Feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá külön kijelölés elfogadásával nyilatkozik, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez a Feltételekben meghatározott módon hozzájárult. A Feltételek elfogadásakor jelen Feltétel önálló ablakban teljes terjedelemben olvasható. A Webshop vásárláson kívüli szolgáltatása elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

(12) A Feltételek elfogadásával és a megrendelés leadásával létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt, illetve megadott adatok, a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve a Feltételek és a Szolgáltató adatkezelési szabályzata együttesen alkotják az írásbeli szerződést, mely a Szolgáltató adatbázisában rögzítésre, iktatásra kerül.

(13) A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Feltételek módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a honlapján történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

(14) A Webshopban megjelenő egyes tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában álló, illetve szerzői jog által védett elemek, melyek felhasználására a Szolgáltató jogosult. E tartalmi és formai elemek csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye esetén, a megfelelő hivatkozás/forrás feltüntetésével használhatók fel, minden más esetben a felhasználás jogsértésnek minősül. A tartalmi elemek gazdasági, üzleti célú továbbítása és bármely módon történő felhasználása, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és az engedélyben foglaltak szerint történhet.

(15) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopot kizárólag saját felelősségre használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshop használata során semmilyen, a Vásárlót, vagy harmadik személyt ért vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Webshopban, vagy ennek gyanúját kelti, a Szolgáltató köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

(16) A Szolgáltató az (5) pontban megjelölt elérhetőségeken biztosítja a Vásárlóknak a vele történő Kapcsolatfelvételt a megrendelésekkel, azok esetleges módosításaival, valamint egyéb információkéréssel kapcsolatban.

3. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó, a szerződéskötést megelőző további tájékoztatás

(17) A Webshopban árult termékek lényeges tulajdonságai, azok leírásai megtalálhatók a https://www.sweetboutique.hu honlapon, ahol teljes körű tájékoztatás található a megrendelhető termékek áráról is. A termékek ára azok megnevezése mellett található, egy darabra vonatkoztatva. A Webshopban a Vásárló regisztráció nélkül is megtekinthet minden, a termékekkel összefüggő adatot, lényeges információt az egyes termékeknél szereplő tájékoztatásokban, leírásokban.

(18) A Vásárló az esetleges panaszait a Szolgáltató 9. pontban megjelölt elérhetőségére küldheti meg.

(19) A Szolgáltató jelen Feltételeken túl külön határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A Vásárlónak a

honlapjáról

elérhető

továbbiakban:

page1image19993680

1

Webshop használatával összefüggő kötelezettségeit jelen Feltételek szabályozzák.

(20) Az adott megrendelést, a szerződés tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat a Webshopban feltüntetett bruttó ár ellenében lehet megvásárolni. A vételár a csomagolás költségét tartalmazza. A rendelések kiszállításához a Szolgáltató szállítási partnercégeket és futárszolgálatokat alkalmaz, melyért külön díjat számol fel, illetve azok személyesen is átvehetők a Szolgáltató Üzletében. A szállítási díj és idő függ a megrendelt termékek mennyiségétől, a szállítás kért időpontjától és a szállítási hely távolságától. A jelen pontban feltüntetett, felmerülő költségek (szállítási díj) a Webshopban a vásárlás folyamata során feltüntetésre kerülnek, egyéb díjat Szolgáltató nem számít fel.

(21) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet, stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, az internetes bankkártyás fizetés ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

(22) A megrendelt termékek ára az ellenszolgáltatás adóval megnövelt összegét tartalmazza magyar forintban kifejezve, azaz a Webshopban feltüntetett termékek ára az ÁFA összegét magába foglalja.

(23) A Szolgáltató az alábbi fizetési módokat fogadja el: bankkártyás fizetés; utánvét; Üzletben történő átvétel esetén a helyszínen történő fizetés készpénzben vagy bankkártyával.

(24) A Szolgáltató kizárólag a megrendelt termékek szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget. A szállítónak történő átadás maximális határideje bankkártyás fizetés esetén a vételár jóváírásától számított, utánvéttel történő fizetés esetén pedig a megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanap. A szállítás során keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

(25) A fogyasztónak minősülő Vásárló a fizetést követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában rögzítettek szerint elállási, illetve felmondási jogát a termék átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A fogyasztónak minősülő Vásárló a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében rögzített esetekben (különösen, de nem kizárólagosan romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, valamint olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak) az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja. Az elállási és felmondási jog mindezek alapján nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszer termékekre (kivétel a hosszú ideig eltartható és zárt, bontatlan csomagolású élelmiszer termékek), valamint az egyedi készítésű termékekre. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló írásbeli nyilatkozatát a 14 napos határidőn belül igazoltan elküldi. A Vásárló elállás vagy felmondás esetén csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

(26) Hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A Szolgáltató a Vásárló kellékszavatossági igénye körében kijavítást illetve kicserélést (élelmiszer esetében értelemszerűen kicserélést) biztosít. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri vagy kérheti, mivel annak teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat. Árleszállításra vagy elállásra kizárólag akkor van lehetősége a Vásárlónak, ha a kijavítást, illetve a kicserélést a Szolgáltató jogszerűen nem teljesítette, vagy ha a kijavításra vagy kicserélésre

nem volt joga, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban minden esetben köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A hibát a Vásárló annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló nem érvényesítheti, nem fogyasztónak minősülő Vásárló esetében a határidő 1 év. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

(27) A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - a (24) pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, különösen ha a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hibát a Vásárló magatartásával, vagy mulasztásával okozta, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

(28) A Vásárló nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, ha a termékeket szállítást követően felhasználták, feldolgozták vagy módosították.

(29) A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webshopban értékesített termékek nem tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, a Webshopban értékesített termékekre jótállás nem vonatkozik, és a Szolgáltatót önként vállalt jótállási kötelezettség sem terheli.

(30) A Szolgáltató a Vásárlókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

(31) A termék megvásárlása során a Vásárlónak az ellenérték és a megrendelés során feltüntetett szállítási díj megfizetésén túlmenő fizetési kötelezettsége nincsen. (Ezen mentesség nem vonatkozik a Vásárló esetleges kártérítési és egyéb felelősségi kötelezettségből eredő fizetési kötelezettségre, illetve arra az esetre, amennyiben a Webshopban a megrendeléssel összefüggésben ilyet a Szolgáltató külön és egyértelműen megjelöl.) A szállítási díjszabást a Szolgáltató a mindenkori partner futárcég aktuális szállítási díjainak megfelelően állapítja meg.

(32) A Szolgáltató a szolgáltatás során letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nem nyújt.

(33) A Szolgáltató digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedései, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatója

2

tájékoztatását és általános szerződési feltételeit is:
Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99 % feletti. Az adattartalom tárolása RAID technológiával több merevlemezen, szervereken történik. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül az adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom nagy valószínűséggel visszaállítható.

(34) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:
A megjelenő adatok tárolása adatbázisban, valamint a tárhelyszolgáltató szerverein történik. Az érzékeny adatok tárolása megfelelő erősségű titkosítással, a kódolása processzorba épített hardveres támogatás történik.

(35) A Vásárló panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Elérhetőségek az alábbi honlapon találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/.

(36) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (Vásárlói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a Vásárlói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

(37) Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

(38) A fogyasztónak minősülő Vásárló fogalmát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja határozza meg, így amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, úgy kizárólag ebben az esetben a Vásárlót megilleti jelen Feltételekből, és az irányadó jogszabályokból eredő fogyasztókra vonatkozó egyéb jogok és kötelezettségek.

4. A Vásárló adatai

(39) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webshoppal történő bármilyen visszaélés esetén.

(40) A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a megrendelés során és a regisztrációkor. A Vásárló a megrendelési, illetve regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; születési idő; számlázási és szállítási cím; e-mail cím; telefonszám). A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

(41) A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR („General Data Protection Regulation”) - Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet szabályai szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a szerződés és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli és dolgozza fel.

(42) Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merül fel, az adatkezelés a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart.

(43) A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbítsa a termék kiszállítását végző partnereinek a szolgáltatás teljesíthetősége céljából. A Szolgáltató a szállítást az alábbi partnercég igénybevételével végzi: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

(44) A személyes adatokat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

(45) A Szolgáltató a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

(46) A Vásárló a regisztrációval és az adatkezelési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szolgáltató a vásárlás lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje, azokat a kifizetéshez szükséges mértékben az OTP Bank részére továbbítsa. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, Vásárló részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szolgáltató, mint adatkezelő végzi. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt kizárólag a vásárlás érdekében tartja nyilván és kezeli.

(47) Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Vásárló kifejezett hozzájárulásán, és a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul. A regisztrált Vásárlók az e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

(48) A Vásárló a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391- 1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

(49) A Vásárló a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését. A Vásárló a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését az alábbi elérhetőségeken:

info@sweetboutique.hu
Személyes adatok törlésére irányuló kérelem esetén a Vásárló személyi adatait törölni kell az adatbázisból, ez alól kivétel a törvényen alapuló (pl. számlázás) adatkezelés.

(50) Az adatkezelésre egyebekben a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik.

5. A vásárlás menete

(51) Szolgáltató a Webshopban feltüntetett termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a termékeket a Vásárlónak értékesíteni. A Webshopban a termékekhez kapcsolódó fényképek illusztrációk, melytől bizonyos esetekben a valós termék színében, méretében vagy részleteiben eltérhet, erről a termék oldalán információ található. Az

page3image20053232 page3image20053440

3

adott termékek adatai a termékre történő kattintást követően, a termék saját oldalán kerülnek feltüntetésre. A Szolgáltató ügyel a Webshopban a termék vonatkozásában feltüntetett adatok folyamatos frissítésére, illetve fenntartja magának a jogot ezen adatok módosítására.

(52) A Vásárló a Webshop oldalán a megvásárlásra kiválasztott termékre kattintva találja a „kosárba” gomb lehetőséget, melynek megnyomásával indíthatja el a kiválasztott termék megvásárlását, és melynek során a termékből vásárolni kívánt darabszám is megadható. A kosár tartalma a termék oldaláról történő tovább- vagy visszalépés esetén is elérhető. A „kosár” gombra kattintással a Vásárló ellenőrizheti a kosárba rakott termékeket, valamint azok vételárát, illetve lehetősége van a kosár tartalmának szerkesztésére, a termékek eltávolítására is. A vételár kiegyenlítése a „kosár” oldalról, a „pénztár” gombra kattintást követően történik, az adatok megadását követően a „Megrendel” gomb megnyomásával.

(53) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopban feltüntetett termékek korlátozott számban érhetőek el.

(54) A vételár kiegyenlítése bankkártyás fizetéssel, a Szolgáltató internetes oldaláról tovább lépve a vele szerződésben álló banki online fizetőrendszeren történhet. A bankkártyás fizetést az OTP Bank biztosítja. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A megrendelés leadásakor lehetőség van az utánvétes fizetés választására, mely esetben a vételár kiegyenlítése a kiszállítást követően, a termék átadásakor történik. Helyszíni átvétel esetén a Szolgáltató Üzletében van lehetőség a megrendelt termék átvételére a vételár kiegyenlítését követően.

(55) A rendszer a vásárláskor automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az adott vásárlás sikerességét vagy sikertelenségét (fizetési elismervény). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vásárló által megadott e-mail postafiókba kerül megküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért való felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

(56) A vásárlásról készült számlát a Szolgáltató a sikeres tranzakciót követően állítja ki, és a megvásárolt termék szállításával egyidejűleg, vagy elektronikus úton küldi meg a Vásárlónak az általa megadott címre/e-mail címre. A Vásárló a Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató digitálisan aláírt és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát állítson ki és azt e- mailben megküldje a Vásárló részére.

(57) A megvásárolt termékeket a Szolgáltató logisztikai partnercég által szállíttatja ki a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre.

(58) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelt termékeket a Szolgáltató kizárólag akkor köteles szállítani, ha a Szolgáltató bankszámláján a jóváírás megtörtént. Az Üzletben történő átvétel választása esetén a Szolgáltató Üzletében történő átvételre a megrendelés leadásától számított 3 munkanapon belül van lehetőség, ennek eredménytelen elteltét követően a Szolgáltató jogosult a megrendelés törlésére. A megrendelt termékek tulajdonjogát a Szolgáltató a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjogot Szolgáltató kizárólag a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg ruházza át Vásárlóra.

(59) A Szolgáltató a Webshopban leadott megrendeléseket egyedi azonosító számmal látja el. A rendelésszámot a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben, a számlán és a szállítólevélen feltünteti. A megrendelések beazonosítása a rendelésszám alapján történik.

(60) A Vásárló által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítéséről és a helyes adatokat tartalmazó számla kiállításáról a Szolgáltató a Vásárló erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően gondoskodik.

(61) A Webshopban feltüntetett termékek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor – a jövőre nézve – megváltoztassa a termékek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már teljesített vásárlásokra.

(62) Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül (maximum egy órán belül) nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval az 1. pontban megadott elérhetőségen a probléma orvoslása céljából. A visszaigazoló e-mail elmaradásának késedelem nélküli jelzése kizárólag a Vásárló kötelezettsége és felelőssége.

(63) Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére a Webshopban hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott ártól lényegesen eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni. A Szolgáltató ebben az esetben felajánlja a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem él, úgy elállhat a szerződéstől.

6. A Webshopba történő regisztráció

(64) A Vásárlónak lehetősége van a Webshopba történő regisztrációra, mely feltétele a Webshopban történő vásárlásnak.

(65) A regisztráció alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, a Vásárló nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a belépéshez szükséges jelszavát. A megadott e-mail címet regisztrációhoz csak egyszer lehet felhasználni. A regisztráció véglegesítéséhez a regisztrációs feltételek elfogadása szükséges. A Webshop a regisztrációt visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mail címen.

(66) A Vásárló felelős a felhasználónevével végrehajtott műveletekért és köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan személy a felhasználó jelszavával bármilyen módon visszaél, a felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

(67) Elfelejtett jelszó esetében a Vásárlónak lehetősége van új jelszót beállítani a Webshop honlapján található tájékoztatás szerint.

7. A vételár visszafizetése

(68) A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől történő jogszerű elállása vagy felmondása esetén a megrendelés vagy regisztráció során megadott e-mail címére a Szolgáltató értesítést küld, melyben tájékoztatja a Vásárlót a termékek árának visszautalásáról.

(69) A termékek vételárán és a szállítási díjon felül a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós (igazolt) kár, költség megtérítésére. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

(70) A termékek visszaküldéséről a Vásárló gondoskodik. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie az általa választott visszaküldési módot, ennek hiányában a terméket a Szolgáltató alábbi címére kell a Vásárlónak személyesen, vagy futárszolgálat útján visszaküldenie: 2314 Halásztelek, Mária utca 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az elállási nyilatkozatban megjelölt visszaküldési módról a Vásárlóval a visszaküldést megelőzően egyeztessen. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. A termékek postai küldeményként nem küldhetők vissza. A Szolgáltatóval le nem egyeztetett, illetve a jelen Feltételektől eltérően visszaküldött termék vonatkozásában a visszaküldéssel okozott kárért a Vásárló a felelős.

4

(71) A vételár visszafizetését a Szolgáltató az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül teljesíti, a visszatérítést azonban a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta szerződés szerint a terméket, vagy a fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalja, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

(72) A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webshop folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

(73) A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

(74) A Szolgáltató csak a neki felróható és általa okozott szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A vásárlással összefüggésben a felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét, azaz a termékek árát.

(75) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

(76) A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

9. Panaszkezelés

(77) A Vásárló panaszát az alábbi e-mail címre terjeszthet elő: info@sweetboutique.hu

(78) A Vásárló a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és lehetőség szerint haladéktalanul orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

(79) Az írásbeli Vásárlói panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

(80) A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

10. Vis maior

(81) A szerződő felek mentesülnek a szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként állnak elő.

(82) A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az
5

események, amelyek a megrendelést követően merülnek fel, és amelyek olyan természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak különösen: áramszünet, internet kimaradás, sztrájk, árvíz, tűz, katonai cselekmények és bármely más a felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények.

(83) Ilyen jellegű esemény beálltakor, az érintett fél, a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet a vis maior természetéről, mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles minden, tőle általában elvárhatót megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében.

11. Záró rendelkezések

(84) A Feltételekkel kapcsolatban tett érvényes jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a közlés megküldése a regisztráció során megadott e-mail címre történik, úgy az elküldéstől számított 5. napon a közlést kézbesítettnek kell tekinteni.

(85) A jelen Feltételekből, illetve a szolgáltatásból eredő vitás esetben, hatáskörtől függően a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.

(86) Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

2023. Március 13.

Balogh Zsanett e.v.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Balogh Zsanett e.v. 2314 Halásztelek, Mária utca 2, adószám: 69344066-1-33, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) jogviszonyban álló, valamint az Adatkezelővel jogviszony létesítése vagy más célból kapcsolatba lépő személyek, valamint az Adatkezelő honlapjára (www.sweetboutique.hu, a továbbiakban: Honlap) látogató, a Honlapra regisztráló, vagy az Adatkezelővel egyéb célokból kapcsolatba lépő személyek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a GDPR („General Data Protection Regulation” - Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet, a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

page1image16992288 page1image16992496 page1image16992704 page1image16992912

Adatkezelés Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre célja

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatás, megrendelés teljesítése, a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése

A szolgáltatással, megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében:
az érintett hozzájárulása, a Szolgáltató által kötött szerződés teljesítése.
A számla kiállítása és megőrzése tekintetében: Számvtv. 169. § (2) bekezdése

Vásárlás, számlázás: név, cím, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számla azonosítószáma, dátum

Megrendelés: telefonszám, email cím

Vásárlás tekintetében: 5 év
Számla tekintetében: 8 év

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, vásárláshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni, illetve szolgáltatást nyújtani az Érintett részére. Az adatszolgáltatás a szerződéskötés előfeltétele.

Adattovábbítás

page1image20024160

1

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az illetékes bank (bank neve: MKB Bank székhely : 1056 Budapest, Váci u. 38.) kezeli.

page2image20382736 page2image20382944 page2image20383152

Adattovábbítás címzettje

Mkb Bank (székhely: Budapest, Váci u. 38.)

Igénybevett adatfeldolgozó

Név

Darvai Fruzsina

Továbbított adatok

Adattovábbítás jogalapja

Érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozói feladat

Könyvelési szolgáltatások

page2image20383360 page2image20383568 page2image20383776

1056

Vásárló tranzakció időpontja

Elérhetőség

06704293790

azonosítója,

összege,

dátuma,

page2image20383984 page2image20384192 page2image20384400 page2image20384608 page2image20384816page2image20385024 page2image20385232

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

info@szamlazz.hu

Számlázási szolgáltatások

 
page2image20387728 page2image20387936 page2image20388144 page2image20388352

1.2. Szerződésben rögzített személyes adatok

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

page2image20388560 page2image20388768 page2image20388976 page2image20389184

A szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatainak kezelése a szerződések teljesíthetősége céljából.

A természetes személy, mint szerződő fél adatainak kezelése a szerződés teljesíthetősége céljából.

A szerződő partner által megjelölt kapcsolattartó esetében a Szolgáltató jogos érdeke

Szerződésekben megadott adatok (kapcsolattartók):

név, telefonszám, e- mail.

Szerződésekben megadott adatok (ügyfelek):

név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; telefonszám, e-mail.

A szerződések hatálya alatt, illetve azt követően legalább a szerződésból eredő szavatossági idő lejártáig, vagy az elévülési idő elteltéig. Jogvita esetén a jogvita lezárásig.

1.3. A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatásnyújtáshoz szükséges adatok köre, árajánlatkérés

page2image20392096 page2image20392304 page2image20392512 page2image20392720

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérések teljesítése, amennyiben az azonnal nem lehetséges, valamint az árajánlatkérés teljesítése.

A Szolgáltató a vele tájékoztatáskérés céljából kapcsolatba kerülő természetes személyek (továbbiakban együtt: Érdeklődők) személyes

Érdeklődő hozzájárulása

Érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe; a kért tájékoztatás szempontjából releváns adatok: szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, Érdeklődő címe

Információkérés teljesítéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Árajánlatkérés esetén az Érdeklődő tájékoztatáskérésétől számított 6 hónap.

2

adatait bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően célhoz kötötten kezeli, illetve dolgozza fel.

 

Árajánlatkérés esetén a kért szolgáltatás és termékek alapján a teljesítéshez szükséges egyéb releváns adatok.

 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását az Érdeklődő bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken, azonban ebben az esetben a Szolágltatónak nem áll módjában a szükséges információt megadni, illetve árajánlatot tenni az Érdeklődő részére.

1.4. Felhasználói adatkezelés (Honlapra történő regisztráció)

A Felhasználó a Honlap használatával, regisztrációt követően veheti igénybe a Szolgáltató egyes szolgáltatásait, illetve érheti el a Honlap egyes funkciót. A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani, regisztrációhoz kötött szakmai tartalomhoz történő hozzáférést engedni a Felhasználó részére.

A Szolgáltató ezúton kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő teljesítési hibákért és nehézségekért a Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató arra kéri az Érintettet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azokat.

Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha a Felhasználó elfelejti jelszavát, vagy ha a jelszó illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltató felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

1.5. Jelentkezés álláshirdetésekre

Adatkezelés célja Adatkezelés Kezelt adatok Adatkezelés időtartama jogalapja köre

page3image16974656 page3image16974864 page3image16975072 page3image16975280

A Honlap regisztrációhoz kötött szakmai tartalmának megismerése

Érintett hozzájárulása

E-mail cím, név

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

page3image16978192 page3image16978400 page3image16978608 page3image16978816

Szolgáltatónál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel

Érintett hozzájárulása

Név, e-mail cím, telefonszám, Kísérőlevelek, önéletrajzok, valamint az ezekben megadott személyes adatok

A pályázat benyújtásától számított 6 hónap, amennyiben a pályázó a Szolgáltató munkavállalójává válik, úgy rá a munkavállalókra vonatkozó adatkezelési szabályzat is irányadó.

3

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben a pályázó nem adja meg személyes adatait, úgy az Érintett nem tud jelentkezni a Szolgáltató által közzétett állásajánlatokra.

1.6. Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Balogh Zsanett e.v

székhely: 2314, Halásztelek, Mária utca 2 azonosító szám:53045940
e-mail cím: info@sweetboutique.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok feldolgozását Adatkezelő, illetve Adatkezelő szerződéses Adatfeldolgozója végzi. Adatkezelő az általa végzett adatkezelésekről a GDPR rendelettel összhangban adatkezelési nyilvántartást vezet.

3. ÉRINTETT JOGAI

3.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a fenti határidőn belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

3.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

3.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.

3.2.2. A helyesbítéshez való jog

4

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

3.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték.

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

3.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

3.2.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.2.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

5

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.2.7 Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

4. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Az Érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult, a következményi károk kizárásával.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a magyarországi törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen vagy az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérje az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 061-391-1400 Fax: 061-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelésből, adatfeldolgozásból eredő jogvitára egyebekben a magyar jog, a bírósági eljárásra pedig a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel, és illetékességgel.

5. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a jövőre nézve módosítani. Budapest, 2023.Március 13.

6

Balogh Zsanett e.v.